จดทะเบียนบริษัทอำเภอลาดหลุมแก้ว

จดทะเบียนบริษัทลาดหลุมแก้ว โทร:083-622-5555 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอบางไทร (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานี มีคลองลัดวัดบ่อเงิน คลองบางเตย คลองบางโพธิ์เหนือ คลองลัด คลองพระมหาโยธา คลองใหม่ คลองบางโพธิ์ใต้ และคลองตาทรัพย์เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางบัวทอง (จังหวัดนนทบุรี) มีแนวระวางโฉนดที่ดินระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนนทบุรี คลองพระอุดม คลองตรง (คลองขุด) คลองเจ๊ก คลองสามวา และคลองลากค้อนเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไทรน้อย (จังหวัดนนทบุรี) มีคลองลากค้อนเป็นเส้นแบ่งเขต “จดทะเบียนบริษัทลาดหลุมแก้ว บริการรับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท” การจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทต่างๆ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกิจการที่เราจะทำ จำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด เพื่อการเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าจะเป็น